Đề xuất sửa đổi quy định về chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập

Theo bộ Tài chính, quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc tạm nhập khẩu, chuyển nhượng hoặc tái xuất xe cần được sửa đổi, bổ sung.