BIEN HOA UNIVERSE

'Hãy cảm ơn và để anh Mạnh trở về cuộc sống bình thường'

"Lúc cứu cháu bé, Mạnh đâu có kịp suy nghĩ gì đâu mà chúng ta ở ngoài phân tích. Hãy chỉ nên cảm ơn và để anh trở về với cuộc sống bình thường", tiến sĩ Phạm Thị Thúy nói.