BIEN HOA UNIVERSE

Facebook bị lỗi trên diện rộng

Nhiều người phản ánh tình trạng Facebook không thể truy cập vào sáng 19/2.