BIEN HOA UNIVERSE

Hàng tỷ USD đổ vào khu công nghiệp trong 2 tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đạt 2,34 tỷ USD và 152.400 tỷ đồng, bằng khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.