BIEN HOA UNIVERSE

Chính phủ sẽ kiện toàn nhiều vị trí trong tháng 3

Ban cán sự Đảng Chính phủ đang xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh lãnh đạo Chính phủ và nhiều bộ, ngành.