Khu vực Cát trắng Phan Rí II bị tác động: UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo gì?

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, có các biện pháp bảo vệ, quản lý.