Thanh Hóa: Thu 5.300 tỷ đồng từ đất trong 5 tháng đầu năm

Các khoản thu từ đất giúp Thanh Hóa ghi nhận khoảng 5.300 tỷ đồng trong tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024.